Vorstand

Der Vorstand besteht aus:

  • Herr Dr. Yazid Shammout
  • Herr Abdel Rahim Al Muhtaseb
  • Herr Ashraf Abuharbid
  • Herr Riyad Al Hanini
  • Herr Salah Ksasee
Back to Top